KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

Организирайте среща

Организирайте среща чрез контактната ни форма

Клонове на ОББ

Изберете най-удобния за Вас офис или банкомат

Вижте всички

Тарифи и важни документи

Курсове

Валутни курсове

към 08/06/2023 17:00:18

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85800
1.85500
Курс купува
1.77400
1.77500
Фиксинг на БНБ
1.82158
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33700
2.33200
Курс купува
2.21200
2.21600
Фиксинг на БНБ
2.27124
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05800
2.05600
Курс купува
1.96400
1.96600
Фиксинг на БНБ
2.00577

Факторинг

Какво е факторинг

Факторинг – инструмент за цялостно управление на търговски вземания, включващ финансиране, събиране на вземания и възможност за кредитно покритие на риска от неплащане на търговските контрагенти.

Финансиране срещу прехвърлени вземания, без необходимост от допълнителни обезпечения

Ако сте производствена или търговска компания, извършваща регулярни доставки към своите клиенти при условия на отложено плащане между 15 и 150 дни, чрез факторинг вие бихте могли:

 • Да получавате авансово до 90% от стойността на издадените фактури по разплащателната си сметка в деня на издаване на фактурата
 • Да подобрите ликвидността на компанията си
 • Да договаряте по-дълги периоди на отложено плащане със своите клиенти от конкурентите си
 • Да увеличавате обемите на продажби със съществуващите си клиенти, както и да печелите нови клиенти
 • Да купувате на по-добри цени от своите доставчици, получавайки отстъпки за ранно плащане.

Управление и събиране на вземания

 

Ако продавате при условия на отложено плащане, вие вероятно инвестирате значителен административен ресурс в събиране на търговски вземания. Използвайки услугата за управление и събиране на търговски вземания на ОББ Факторинг, вие бихте могли:

 • Да се концентрирате върху основната дейност и продажбите на компанията си, възлагайки събирането и управлението на вземанията на нас
 • Да ограничите административните разходи и усилия
 • Да подобрите събираемостта на вземанията си.

Оценка на риска на търговски контрагенти

 

Партньорството с ОББ Факторинг би ви дало:

 • Допълнителен инструмент за оценка на платежоспособността на вашите съществуващи и/или потенциални клиенти
 • Постоянен мониторинг върху платежното им поведение
 • Активно управление на ранни просрочия с цел предприемане на действия за ограничаване на загуби, произтичащи от несъбираеми вземания.

Покритие на риска от неплащане на търговски контрагенти

Продуктът „Факторинг“ позволява не само да управлявате вземанията си по-ефективно, но и да получавате защита срещу неплащане на търговски контрагенти в рамките на предварително одобрен кредитен лимит и до предварително одобрен максимален процент на покритие за съответния платец.

Тази защита би ви позволила да навлизате на нови пазари, да увеличавате търговските обеми със съществуващи клиенти, да инициирате търговски отношения с нови клиенти, без да поемате допълнителни рискове.

1 3 6 5 4 2 7 Платец Доставчик Фактор

Как работи?

1

Продавачът сключва договор за факторинг с ОББ Факторинг и уведомява своя купувач в писмен вид, че прехвърля своите настоящи и бъдещи вземания в полза на ОББ Факторинг.

2

Купувачът потвърждава на ОББ Факторинг, че е съгласен с прехвърлянето на вземанията и ще превежда плащанията по всички прехвърлени фактури по сметка на ОББ Факторинг.

3

Продавачът доставя стоки и/или услуги на купувача, за което издава фактури с отложено плащане.

4

Доставичък предоставя копия от издадените фактури на ОББ Факторинг заедно с документи за извършената доставка.

5

ОББ Факторинг превежда авансово на доставчика предварително договорен процент от стойността на прехвърлените фактури по разплащателната му сметка при ОББ.

6

ОББ Факторинг администрира и събира вземанията, произтичащи от прехвърлените фактури.

7

Платецът превежда плащане в размер на 100% от стойността на фактурата по посочената сметка на ОББ Факторинг, авансовото плащане се погасява и остатъчната сума се превежда по сметка на клиента.

8

При факторинг без регрес, в случай на неплащане от страна на платеца, Факторът покрива загубата до размера на предварително определен процент от стойността на вземането и до размера на предварително одобрен кредитен лимит за съответния платец.

Предимства и ползи

 • Бързо и гъвкаво финансиране срещу прехвърлени вземания, без допълнителни обезпечения
 • Ликвидност и оптимизация на паричните потоци
 • Възможност да предоставите по-дълги периоди на отложено плащане на своите купувачи  от конкурентите си и така да увеличавате обемите на продажби
 • Възможност да договорите отстъпки за ранно плащане със своите доставчици
 • Управление и контрол на вземанията
 • Възможност да прехвърлите дейностите по администриране и събиране на вземанията си на ОББ Факторинг и да съкратите време и усилия
 • Защита срещу риска от неплащане на търговски контрагенти

За кого е подходящо?

 • Производствени и търговски компании
 • За компании, извършващи редовни доставки при условия на отложено плащане между 30 и 150 дни, за които издават фактури
 • За компании с диверсифициран клиентски портфейл
 • За компании, които нямат икономическа свързаност със своите платци

Какъв тип платци могат да бъдат включени?

 • Компании в добро финансово състояние
 • Компании, които имат регулярни покупки от доставчика
 • Компании, които са съгласни да бъдат включени във факторинг сделка